Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Danh sách câu hỏi Danh sách câu hỏi

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào?

Trả lời: Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:1. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.2. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Ngày gửi: 2017-10-06 15:50:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Mức lương hưu hàng tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức lương hưu hàng tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:1. Từ ngày 01/01/2016 (Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành) cho đến trước ngày 01/01/2018 mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.2. Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.3. Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Ngày gửi: 2017-10-06 15:49:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu theo những điều kiện gì?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau:1) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;2) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.Trường hợp người lao động nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Ngày gửi: 2017-10-06 15:48:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Người lao động được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH theo các hình thức nào?

Trả lời: Khoản 3 Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Người lao động có quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau: - Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền;- Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng;- Thông qua người sử dụng lao động.”

Ngày gửi: 2017-10-06 15:46:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Xin cho biết cách tính mức lương bình quân để hưởng lương hưu?

Trả lời: Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:“1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;đ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;e) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;g) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Ngày gửi: 2017-10-06 15:46:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Bao nhiêu năm đóng BHYT thì được chuyển sang đóng BHXH?

Trả lời: BHXH và BHYT là 02 loại hình bảo hiểm khác nhau, vì vậy không có quy định bao nhiêu năm đóng BHYT thì được chuyển sang đóng BHXH. Nếu bạn không thuộc diện bắt buộc tham gia BHXH thì có thể tham gia BHXH tự nguyện (lưu ý bạn phải là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên).

Ngày gửi: 2017-10-06 15:42:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Người tham gia BHXH bắt buộc có được cùng lúc tham gia BHXH bắt buộc ở 02 nơi hay không?

Trả lời: Điểm a, điểm b K1 Đ2 và K4 Đ85 Luật BHXH 2014 quy định: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Như vậy, người tham gia BHXH bắt buộc chỉ tham gia tại nơi người lao động ký hợp đồng lao động đầu tiên.

Ngày gửi: 2017-10-06 15:42:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Người tham gia BHYT khám chữa bệnh trong ngày nghỉ, ngày lễ thì có được hưởng chế độ BHYT không?

Trả lời: Ngày nghỉ, ngày lễ các cơ sở KCB BHYT thường không tổ chức KCB BHYT. Trường hợp cơ sở y tế quá tải, có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ đã được tổ chức BHXH bổ sung vào hợp đồng KCB trước khi thực hiện, thì người có thẻ BHYT đến KCB thời gian này vẫn được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định. Tại Bến Tre hiện nay bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Minh Đức, Phòng khám đa khoa An Phước (Châu Thành) là nơi thực hiện KCB BHYT vào ngày nghỉ.

Ngày gửi: 2017-10-06 15:41:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Người lao động làm việc theo hợp đồng có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động thì đóng BHYT như thế nào?

Trả lời: Khoản 2, Điều 13 Luật BHYT ( sửa đổi bổ sung) quy định như sau: “Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này (người lao động) có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.”

Ngày gửi: 2017-10-06 15:40:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Xác định thành viên hộ gia đình tham gia BHYT như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 21/11/214 của Liên bộ Tài chính, Y tế hướng dẫn thực hiện BHYT thì Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm:- Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này (trừ những người thuộc đối tượng tham gia theo các nhóm: do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do tổ chức BHXH đóng, nhóm do ngân sách nhà nước đóng) và người đã khai báo tạm vắng;- Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này (trừ những người thuộc đối tượng tham gia theo các nhóm: do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do tổ chức BHXH đóng, nhóm do ngân sách nhà nước đóng);Ví dụ 1: Gia đình ông B có 05 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người hưởng lương hưu, 01 người là công chức; ngoài ra, có 01 người ở địa phương khác đến đăng ký tạm trú. Số người tham gia BHYT theo hộ gia đình ông B là 04 người.

Ngày gửi: 2017-10-06 15:39:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Chú tôi thuộc đối tượng được hưởng BHYT theo diện người có công. Sau đó chú tôi làm việc tại xã và phải tham gia BHYT như vậy có đúng không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHYT thì đối tượng tham gia BHYT gồm 5 nhóm đối tượng:1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;2. Nhóm do tổ chức BHXH đóng;3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng;4. Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung):- Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.- Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này (người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường. thị trấn theo quy định của pháp luật) đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng.Trường hợp chú của bạn chưa nói rõ giữ chức danh gì tại xã, do đó: 1. Nếu chú bạn là công chức cấp xã thì chú bạn phải đóng BHYT và được hưởng quyền lợi BHYT theo quyền lợi hưởng BHYT của người có công (Bạn hoặc chú bạn liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn đổi mã quyền lợi BHYT).2. Nếu chú bạn là cán bộ không chuyên trách thì chú bạn không phải đóng BHYT và được cấp thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng

Ngày gửi: 2017-10-06 15:38:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Gia đình tôi có 03 người nhưng do khó khăn về tài chính không mua cả hộ có được không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 21/11/214 của Liên bộ Tài chính, Y tế hướng dẫn thực hiện BHYT thì Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm:- Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này (trừ những người thuộc đối tượng tham gia theo các nhóm: do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do tổ chức BHXH đóng, nhóm do ngân sách nhà nước đóng) và người đã khai báo tạm vắng;- Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này (trừ những người thuộc đối tượng tham gia theo các nhóm: do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do tổ chức BHXH đóng, nhóm do ngân sách nhà nước đóng);Ví dụ 1: Gia đình ông B có 05 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người hưởng lương hưu, 01 người là công chức; ngoài ra, có 01 người ở địa phương khác đến đăng ký tạm trú. Số người tham gia BHYT theo hộ gia đình ông B là 04 người. Trường hợp gia đình gặp khó khăn về tài chính, gia đình bạn có thể tham gia theo các phương thức: 03 tháng, 06 tháng hoặc mua theo từng người và đảm bảo trong năm tài chính có 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế để được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật BHYT.

Ngày gửi: 2017-10-06 15:37:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Hộ gia đình có 02 người, 01 người BHYT hết hạn trước nên mua trước, 01 người hết hạn sau vài tháng nên mua sau, vậy làm sao để gộp mua chung 01 lần. Trường hợp người mua sau có được giảm trừ mức đóng không?

Trả lời: Như vậy, nếu hộ gia đình bạn có 02 người, thì người mua BHYT trước có thể mua đến thời điểm hết hạn thẻ của người mua sau, hoặc người mua sau có thể mua đến thời điểm hết hạn thẻ của người mua trước (lưu ý thời gian mua tối thiểu là 03 tháng và tối đa 12 tháng). Hoặc người hết hạn thẻ BHYT trước có thể chờ đến thời hạn hết thẻ của người mua sau để tham gia chung một đợt (lưu ý thời gian chờ không quá 3 tháng trong năm tài chính để không bị gián đoạn).Trường hợp các thành viên trong hộ gia đình tham gia không cùng đợt nhưng đảm bảo trong năm tài chính có 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế thì được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định như sau: “Người thứ nhất đóng tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở; Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.”

Ngày gửi: 2017-10-06 15:36:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Quỹ BHYT không thanh toán đối với những trường hợp nào?

Trả lời: - Chi phí trong trường hợp đã được ngân sách Nhà nước chi trả.- Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.- Khám sức khỏe.- Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.- Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.- Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.- Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.- Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.- Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.-Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.- Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.- Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

Ngày gửi: 2017-05-22 15:15:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: 5.Trách nhiệm của học sinh sinh viên khi được cấp thẻ BHYT

Trả lời: Thực hiện đúng các thủ tục KCB BHYT để được hưởng đầy đủ các quyền lợi về KCB BHYT.Không cho người khác mượn thẻ BHYT

Ngày gửi: 2017-05-22 15:14:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: KCB tại cơ sở y tế không có hợp đồng KCB BHYT được hưởng quyền lợi BHYT như thế nào?

Trả lời: KCB tại cơ sở y tế không có hợp đồng KCB BHYT được thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định, nhưng tối đa một đợt điều trị không vượt quá các mức sau: Ngoại trú tuyến huyện và tương đương 60.000 đồng; Nội trúTuyến huyện và tương đương 500.000 đồng;Tuyến tỉnh và tương đương 1.200.000 đồng; Tuyến trung ương 3.600.000 đồng

Ngày gửi: 2017-05-22 15:14:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: KCB vượt tuyến, trái tuyến được hưởng quyền lợi KCB BHYT như thế nào?

Trả lời: - KCB ngoại trú và nội trú tuyến huyện được hưởng 100% chi phí KCb trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng. KCB nội trú tuyến tỉnh 60% và tuyến trung ương 40% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng.- Từ 01/01/2016 người đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện huyện được hưởng 100% cho phí trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng khi KCB tại TYT tuyến xã hoặc PKĐK hoặc BV tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.-Từ 01/01/2021 được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Ngày gửi: 2017-05-22 15:00:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Khi KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật (có thực hiện đúng thủ tục KCB BHYT: xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh, giấy chuyển viện…) được hưởng quyền lợi KCB BHYT như thề nào?

Trả lời: - 100% chi phí KCB trong phạm vi được hưởng BHYT khi: + KCB tại tuyến xã;+ Chi phí cho một lần KCB thấp hơn mức do Chính phủ quy định (hiện nay là 15% mức lương cơ sở); + Có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên (tính từ thời điểm tham gia BHYT đến thời điểm đi KCB) và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả.- 80% chi phí KCB * KCB không đủ thủ tục KCB BHYT được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định

Ngày gửi: 2017-05-22 14:57:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: 2.Quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV?

Trả lời: Được cấp thẻ BHYT. - Được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu tại cơ sở KCB tuyến huyện hoặc tương đương trở xuống; được thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu theo tuyến quy định vào tháng đầu mỗi quý.- Được cấp lại thẻ BHYT khi thẻ bị hỏng, hoặc mất.- Được chăm sóc y tế tại trường học.- Được hưởng chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT theo quy định.

Ngày gửi: 2017-05-22 14:56:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: 1.Mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên?

Trả lời: Bằng 4,5% mức lương cơ sở ( hiện nay là 54.450 đồng) x số tháng tham gia (trong đó Nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV tự đóng 70%). HSSV đóng (phần HSSV tự đóng) trực tiếp tại trường học theo thời gian thông báo của trường

Ngày gửi: 2017-05-22 14:55:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

Iportal - Đặt câu hỏi đơn giản Iportal - Đặt câu hỏi đơn giản

ĐẶT CÂU HỎI


Nội dung:*
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:

Đặt câu hỏi Đặt câu hỏi

Videos trang chủ Videos trang chủ

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 11
  Tổng lượt truy cập: 64675